Foton Motors

Foton Motors

Beiqi Foton Motor Co., Ltd. is a Chinese company which designs and manufactures trucks, buses, sport utility vehicles and agricultural machinery. It is headquartered in Changping, Beijing, and is a subsidiary of the BAIC Group.

Beiqi Foton Motor Co., Ltd. là một công ty Trung Quốc chuyên thiết kế và sản xuất xe tải, xe buýt, xe thể thao đa dụng và máy móc nông nghiệp. Nó có trụ sở chính tại Trường Bình, Bắc Kinh và là công ty con của Tập đoàn BAIC.


Copyright 2024 © Webbaoloc.com