Giá của các phiên bản Kia Cares 2024 giao động từ 589 triệu VNĐ đến 859 triệu VNĐ. Dưới đây là giá cụ thể cho từng phiên bản:

Kia Carens máy xăng 2024

 1. Kia Carens 1.5 MT DELUXE: 589 triệu VNĐ.
 2. Kia Carens 1.5G IVT: 629 triệu VNĐ.
 3. Kia Carens 1.5G LUXURY : 659 triệu VNĐ.
 4. Kia Carens 1.4T PREMIUM: 725 triệu VNĐ.
 5. Kia Carens 1.4T SIGNATURE: 769 triệu VNĐ.
 6. Kia Carens 1.4T SIGNATURE 6S: 769 triệu VNĐ.
 7. Kia Carens 1.5 MT DEL PP: 591 triệu VNĐ.
 8. Kia Carens 1.5G IVT PP: 631 triệu VNĐ.

Kia Carens máy dầu 2024

 1. Kia Carens 1.5D PREMIUM: 829 triệu VNĐ.
 2. Kia Carens 1.5D SIGNATURE: 859 triệu VNĐ.

Gía lăn bánh Kia Carens 2024:

XE KIA CARENS (THẾ HỆ MỚI) 1.5D PREMIUM (Máy Dầu)

 • Giá xe công bố: 829,000,000
 • Thỏa thuận dịch vụ:101,075,400 
 • Phí dịch vụ: 2,000,000
 • Thuế trước bạ (tạm tính): 82,900,000
 • Lệ phí bấm số: 1,000,000
 • Lệ phí đăng kiểm: 45,000
 • Phí thu hộ, chi hộ: 1,850,000
 • Bảo hiểm TNDS bắt buộc 1 năm: 943,400
 • Chi phí lưu hành đường bộ 12 tháng(*): 1,560,000
 • Bảo hiểm vật chất(tạm tính 01 năm): 10,777,000
 • TỔNG CỘNG GIÁ XE LĂN BÁNH: 930,075,400
 • ƯU ĐÃI TRONG THÁNG
 • GIÁ XE SAU KHUYẾN MÃI: 930,075,400

 XE KIA CARENS (THẾ HỆ MỚI) 1.5D SIGNATURE (Máy Dầu)

 • Giá xe công bố: 859,000,000
 • Thỏa thuận dịch vụ: 104,465,400
 • Phí dịch vụ: 2,000,000
 • Thuế trước bạ (tạm tính): 85,900,000
 • Lệ phí bấm số: 1,000,000
 • Lệ phí đăng kiểm: 45,000
 • Phí thu hộ, chi hộ: 1,850,000
  Bảo hiểm TNDS bắt buộc 1 năm: 943,400
 • Chi phí lưu hành đường bộ 12 tháng(*): 1,560,000
 • Bảo hiểm vật chất(tạm tính 01 năm): 11,167,000
 • TỔNG CỘNG GIÁ XE LĂN BÁNH: 963,465,400
 • ƯU ĐÃI TRONG THÁNG
 • GIÁ XE SAU KHUYẾN MÃI: 963,465,400

GIÁ XE KIA CARENS (THẾ HỆ MỚI) 1.5 MT DELUXE (Máy Xăng)

 • Giá xe công bố: 589,000,000
 • Thỏa thuận dịch vụ: 47,183,400
 • Phí dịch vụ: 2,000,000
 • Thuế trước bạ (tạm tính): 30,950,000
 • Lệ phí bấm số: 1,000,000
 • Lệ phí đăng kiểm: 45,000
 • Phí thu hộ, chi hộ: 1,850,000
 • Bảo hiểm TNDS bắt buộc 1 năm: 943,400
 • Chi phí lưu hành đường bộ 12 tháng(*): 1,560,000
 • Bảo hiểm vật chất(tạm tính 01 năm): 8,835,000
 • TỔNG CỘNG GIÁ XE LĂN BÁNH: 636,183,400
 • VAY 80%: 471,200,000
 • TIỀN MẶT: 164,983,400

 XE KIA CARENS (THẾ HỆ MỚI) 1.5G IVT (Máy Xăng)

 • Giá xe công bố: 629,000,000
 • Thỏa thuận dịch vụ: 50,033,400
 • Phí dịch vụ: 2,000,000
 • Thuế trước bạ (tạm tính): 33,200,000
 • Lệ phí bấm số: 1,000,000
 • Lệ phí đăng kiểm: 45,000
 • Phí thu hộ, chi hộ: 1,850,000
 • Bảo hiểm TNDS bắt buộc 1 năm: 943,400
 • Chi phí lưu hành đường bộ 12 tháng(*): 1,560,000
 • Bảo hiểm vật chất(tạm tính 01 năm): 9,435,000
 • TỔNG CỘNG GIÁ XE LĂN BÁNH: 679,033,400
 • VAY 80%: 503,200,000
 • TIỀN MẶT: 175,833,400

GIÁ XE KIA CARENS (THẾ HỆ MỚI) 1.5G LUXURY (Máy Xăng)

 • Giá xe công bố: 659,000,000
 • Thỏa thuận dịch vụ: 53,933,400
 • Phí dịch vụ: 3,000,000
 • Thuế trước bạ (tạm tính): 34,950,000
 • Lệ phí bấm số: 1,000,000
 • Lệ phí đăng kiểm: 45,000
 • Phí thu hộ, chi hộ: 2,550,000
 • Bảo hiểm TNDS bắt buộc 1 năm: 943,400
 • Chi phí lưu hành đường bộ 12 tháng(*): 1,560,000
 • Bảo hiểm vật chất(tạm tính 01 năm): 9,885,000
 • TỔNG CỘNG GIÁ XE LĂN BÁNH: 712,933,400
 • VAY 80%: 527,200,000
 • TIỀN MẶT: 185,733,400

GIÁ XE KIA CARENS (THẾ HỆ MỚI) 1.4T PREMIUM (Máy Xăng)

 • Giá xe công bố: 725,000,000
 • Thỏa thuận dịch vụ: 57,353,400
 • Phí dịch vụ: 2,000,000
 • Thuế trước bạ (tạm tính): 39,950,000
 • Lệ phí bấm số: 1,000,000
 • Lệ phí đăng kiểm: 45,000
 • Chi phí thu hộ, chi hộ: 1,850,000
 • Bảo hiểm TNDS bắt buộc 1 năm: 943,400
 • Chi phí lưu hành đường bộ 12 tháng(*): 1,560,000
 • Bảo hiểm vật chất(tạm tính 01 năm): 10,005,000
 • TỔNG CỘNG GIÁ XE LĂN BÁNH: 782,353,400
 • VAY 80%: 580,000,000
 • TIỀN MẶT: 202,353,400

GIÁ XE KIA CARENS (THẾ HỆ MỚI) 1.4T SIGNATURE

 • Giá xe công bố: 769,000,000
 • Thỏa thuận dịch vụ: 60,460,600
 • Phí dịch vụ: 2,000,000
 • Thuế trước bạ (tạm tính): 42,450,000
 • Lệ phí bấm số: 1,000,000
 • Lệ phí đăng kiểm: 45,000
 • Phí thu hộ, chi hộ: 1,850,000
 • Bảo hiểm TNDS bắt buộc 1 năm: 943,400
 • Chi phí lưu hành đường bộ 12 tháng(*): 1,560,000
 • Bảo hiểm vật chất(tạm tính 01 năm): 10,612,200
 • TỔNG CỘNG GIÁ XE LĂN BÁNH: 829,460,600
 • VAY 80%: 615,200,000
 • TIỀN MẶT: 214,260,600

GIÁ XE KIA CARENS (THẾ HỆ MỚI) 1.4T SIGNATURE 6S

 • Giá xe công bố: 769,000,000
 • Thỏa thuận dịch vụ: 60,460,600
 • Phí dịch vụ  : 2,000,000
 • Thuế trước bạ (tạm tính): 42,450,000
 • Lệ phí bấm số: 1,000,000
 • Lệ phí đăng kiểm: 45,000
 • Phí thu hộ, chi hộ: 1,850,000
 • Bảo hiểm TNDS bắt buộc 1 năm: 943,400
 • Chi phí lưu hành đường bộ 12 tháng(*): 1,560,000
 • Bảo hiểm vật chất(tạm tính 01 năm): 10,612,200
 • TỔNG CỘNG GIÁ XE LĂN BÁNH: 829,460,600
 • VAY 80%: 615,200,000
 • TIỀN MẶT: 214,260,600

GIÁ XE KIA CARENS (THẾ HỆ MỚI) 1.5 MT DEL PP

 • Giá xe công bố: 591,000,000
 • Thỏa thuận dịch vụ: 46,504,200
 • Phí dịch vụ: 2,000,000
 • Thuế trước bạ (tạm tính): 30,950,000
 • Lệ phí bấm số: 1,000,000
 • Lệ phí đăng kiểm: 45,000
 • Phí thu hộ, chi hộ: 1,850,000
 • Bảo hiểm TNDS bắt buộc 1 năm:943,400
 • Chi phí lưu hành đường bộ 12 tháng(*): 1,560,000
 • Bảo hiểm vật chất(tạm tính 01 năm): 8,155,800
 • TỔNG CỘNG GIÁ XE LĂN BÁNH: 637,504,200
 • VAY 80%: 472,800,000
 • TIỀN MẶT: 164,704,200

GIÁ XE KIA CARENS (THẾ HỆ MỚI) 1.5G IVT PP

 • Giá xe công bố: 631,000,000
 • Thỏa thuận dịch vụ: 49,306,200
 • Phí dịch vụ: 2,000,000
 • Thuế trước bạ (tạm tính): 33,200,000
 • Lệ phí bấm số: 1,000,000
 • Lệ phí đăng kiểm: 45,000
 • Phí thu hộ, chi hộ: 1,850,000
 • Bảo hiểm TNDS bắt buộc 1 năm: 943,400
 • Chi phí lưu hành đường bộ 12 tháng(*): 1,560,000
 • Bảo hiểm vật chất(tạm tính 01 năm): 8,707,800
 • TỔNG CỘNG GIÁ XE LĂN BÁNH: 680,306,200
 • VAY 80%: 504,800,000
 • TIỀN MẶT: 175,506,200

Lưu ý rằng giá xe có thể thay đổi theo thị trường và các chính sách bán hàng hiện tại. (*) Đối với chủ xe là Công ty chi phí lưu hành đường bộ là 2.160.000 VNĐ.

Xem thêm:

1. Kia K5 2024: Giá xe và thông tin kỹ thuật

2. Kia Seltos 2024: Giá bán và thông số kỹ thuật

3. Kia K3 2024: Giá xe lăn bánh & thông tin kỹ thuật

4. Kia Sonet 2024: Giá xe lăn bánh & trả góp xe 5 chỗ gầm cao thế hệ mới

Giới thiệu xe Kia Carens 2024

Kia Carens là một mẫu xe đa dụng (MPV) của hãng xe Kia Motors Corporation. Được giới thiệu lần đầu vào năm 1999, Carens đã trải qua nhiều phiên bản và cải tiến trong suốt hơn 20 năm tồn tại trên thị trường.

Carens được thiết kế với mục đích mang lại sự tiện nghi, linh hoạt và không gian rộng rãi cho hành khách. Xe có thiết kế ngoại thất trẻ trung và hiện đại, với các đường nét mượt mà và chi tiết tinh tế. Nội thất của Carens được trang bị các vật liệu chất lượng cao và các tính năng tiện ích như hệ thống giải trí, hệ thống điều hòa không khí và kết nối Bluetooth.

Về khả năng vận hành, Carens được trang bị động cơ mạnh mẽ và hiệu quả. Các tùy chọn động cơ bao gồm động cơ xăng và diesel, mang lại công suất và mô-men xoắn đủ để vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Carens cũng có sẵn các tính năng an toàn như hệ thống phanh ABS, túi khí an toàn và hệ thống kiểm soát ổn định.

Với không gian rộng rãi, tiện nghi và hiệu suất vận hành, Kia Carens đã trở thành một lựa chọn phổ biến trong phân khúc xe đa dụng.

Ưu nhược điểm Kia Carens

Kia Carens là mẫu MPV sở hữu nhiều đường nét “lai SUV” được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ. Về Việt Nam, Carens được phân phối 7 phiên bản bao gồm: 1.5L MT Deluxe, 1.5L IVT, 1.5L Luxury, 1.4L Turbo Premium, 1.4L Turbo Signature, 1.5D Premium, 1.5D Signature.

Ưu điểm

Thiết kế mạnh mẽ, ưa nhìn
Nội thất rộng rãi, tiện nghi
Động cơ êm ái, có phiên bản 1.4L Turbo khoẻ khoắn

Nhược điểm

Chưa có phanh tay điện tử
Kích thước Kia Carens 2024

Kia Carens 2024 phiên bản mới được phát triển trên nền tảng khung gầm của Kia Seltos. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.540 x 1.800 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.780 mm. So với “người tiền nhiệm”, Carens mới có trục cơ sở dài hơn 30 mm, chiều dài nhỉnh hơn 225 mm, trục cơ sở dài hơn 160 mm giúp không gian xe rộng hơn.

Đối chiếu các đối thủ trong cùng phân khúc, chiều dài và rộng của Kia Carens 2024 vượt trội khá nhiều Suzuki Ertiga (4.395 x 1.735 x 1.690 mm) và Mitsubishi Xpander (4.475 x 1.750 x 1.730) nhưng kém hơn Toyota Innova (4.735 x 1.830 x 1.790 mm). Mẫu MPV này cũng có trục cơ nhỉnh đôi chút so các đối thủ trên lần lượt là 40,5 và 30 mm.

Đánh giá ngoại thất Kia Carens 2024

Với ngôn ngữ thiết kế “Opposites United” mới, Kia Carens 2024 sở hữu diện mạo hiện đại, khác biệt hoàn toàn kiểu dáng tròn trịa của Kia Rondo trước đây. Carens toát lên vẻ ngoài năng động, thể thao hơn, nghiêng hẳn sang phong cách SUV với dáng cao, form vuông vắn. Tuy “lột xác” nhưng đâu đó Kia Carens vẫn giữ những nét đặc trưng thân thiện của dòng xe gia đình và tập trung vào tính thực dụng như thế hệ cũ.

Thiết kế

Đầu xe

Đầu xe Kia Carens 2024 nổi bật với giao diện mới đặc trưng của nhà Kia. “Tiger Nose” giờ đây đã đổi mình thành “Digital Tiger Face” để phù hợp hơn với xu thế xe điện mà hãng xe Hàn hướng đến trong tương lai. Phần “Digital Tiger Face” được tạo hình thành một rãnh hẹp chạy dài uốn cong theo nắp capo. Bên trong phay vân kim cương khối nổi 3D độc đáo, tỉ mỉ và tinh tế.

Tuy “Digital Tiger Face” chiếm rất ít trông tổng thể phần đầu nhưng kết hợp thêm hiệu ứng từ cụm đèn đặc sắc cũng đủ làm nên điểm nhấn khác biệt cho Carens mới. Nắp capo phía trên dạng phẳng, chia đầu xe làm 2 phần trông khác biệt và ưng mắt gần giống “người anh” EV6.

Triết lý “Opposites United” của Kia vốn lấy cảm hứng từ sự tương phản giữa tự nhiên và con người. Nhận diện thị giác này dựa trên sự phối trộn từ nhiều yếu tố phong cách sắc nét và hình dạng điêu khắc.

Cụm đèn Kia Carens chia 2 tầng Crown Jewel. Hệ thống chiếu sáng chính được trang bị bóng đèn LED chức năng phản quang đa chiều. Đèn LED định vị ban ngày dạng mỏng hình chữ Y, nằm tách biệt với cụm đèn chính.

Phần hốc gió dưới mở to tăng thêm phần mạnh mẽ, trông khá tương đồng Kia Soul. Đèn sương mù dạng LED nép mình gọn gàng bên hông. Cản trước bọc nhựa, ôm gọn phần đầu, thêm viền chrome cho cảm giác cứng cáp.

Thân xe

Kia Carens 2024 sở hữu thân hình cao to, khỏe khoắn. Những đường gân chạy dọc thân xe dập nổi làm đậm chất “lai” SUV. Trụ A, trụ B, một phần trụ C và chạy viền nóc xe được sơn đen cá tính. Viền kính dưới, tay nắm cửa và nẹp thân xe đều mạ chrome sáng bóng, tăng thêm vẻ sang trọng.

Gương chiếu hậu cùng màu thân xe, đầy đủ các chức năng chỉnh điện, gập điện và đèn báo rẽ. Mâm Kia Carens hợp kim kích thước 16 inch, 5 chấu gọt giũa sắc cạnh, phối 2 màu đen – bạc. Một số ý kiến đánh giá cho rằng kiểu dáng mâm trông hơi “lép vế” so với ngoại hình “đô con” của Carens.

Đuôi xe

Đuôi xe Kia Carens 2024 vuông vức với nhiều mảng dập nổi được đánh giá khá giống Kia Sportage. Cụm đèn hậu LED tạo hình mũi tên ấn tượng. Hai đèn này kết nối nhau bởi dải LED mỏng thời thượng.

Cánh hướng gió tích hợp đèn phanh treo cao. Trên nóc còn bố trí thêm ăng ten vây cá cùng màu. Phần cản sau ốp nhựa đen săn chắc, chạy viền chrome bản lớn hầm hố hơn cả cản trước.

Màu xe

Kia Carens có 8 màu: Imperial Blue (màu xanh), Moss Brown (màu nâu), Intense Red (màu đỏ), Aurora Black Pearl (màu đen), Sparkling Silver (màu bạc), Gravity Grey (màu xám), Glacier White Pearl (màu trắng ngọc trai), Clear White (màu trắng).

Ngoại thất Kia Carens
Đèn pha tự động LED phản quang đa chiều
Đèn chạy ban ngày LED
Đèn sương mù LED
Đèn sau LED
Gương chiếu hậu Gập điện
Ăng ten vây cá
Đèn phanh trên cao
Cánh lướt gió
Gạt mưa tự động
Lốp 205/65R16
Mâm 16 inch

Đánh giá nội thất Kia Carens 2024

Thiết kế chung

Nội thất Kia Carens 2024 cũng có sự thay đổi táo bạo. Taplo uốn cong trải dài kết nối liền mạch với ốp cửa tạo hiệu ứng cực tốt về mặt thẩm mỹ lẫn cảm giác rộng rãi trong không gian. Vật liệu sử dụng chủ yếu vẫn là nhựa. Nhưng nhờ hướng thiết kế thông minh, kết hợp khéo léo các mảng miếng sơn bóng piano cùng viền chrome nên hoàn toàn ghi điểm cộng.

Phần lớn các phím bấm vật lý được tinh giản. Thay vào đó là chạm cảm ứng, giúp người dùng dễ thao tác hơn. Màu chủ đạo nội thất theo tone đen sang trọng.

Ghế ngồi và khoang hành lý

Trục cơ sở dài 2.780 mm, lớn hơn cả Honda CR-V (2.660 mm) hay Mitsubishi Outlander (2.670 mm), Kia Carens 2023 sở hữu một không gian ngồi bên trong rộng rãi ở tất cả hàng ghế. Hệ thống ghế ngồi của đều bọc da, có lỗ thông gió làm mát, phối 2 màu độc đáo.

Hàng ghế trước khá thoáng khi có khoảng trống để chân, trần tốt. Ghế có tính năng thông gió làm mát, bệ để tay tiện lợi. Không gian hàng ghế thứ hai ổn. Hàng ghế này có tính năng gập điện tự động bằng nút bấm, trượt ngả lưng thoải mái.

Hàng ghế thứ ba có khoảng trống để chân đáp ứng ở mức tương đối. Tuy nhiên khoảng trống trần xe khó tránh khỏi hơi thấp. Hàng ghế này có thể gập và ngả lưng. Người dùng cũng dễ dàng ra vào nhờ nút bấm gập ghế nhanh bố trí ở hàng hai mà không cần chỉnh cơ như nhiều xe khác.

Ở bản thường, Kia Carens sẽ có thiết kế cấu hình 3 hàng ghế dạng 2 – 3 – 2 với 7 chỗ ngồi. Ở tùy chọn 6 chỗ, hàng ghế thứ hai chia thành 2 ghế độc lập kiểu thương gia.

Khoang hành lý Kia Carens ở mức đủ dùng. Tuy nhiên hàng ghế thứ ba có thể gập theo tỷ lệ 50:50, hàng ghế thứ hai gập 60:40 để tăng thêm diện tích chứa đồ.

Khu vực lái

Khu vực lái xe Kia Carens 2024 được đánh giá cao về thiết kế lẫn công nghệ trang bị. Vô lăng xe 3 chấu, bọc da, dạng D-cut thể thao kết hợp cùng các chi tiết bọc viền kim loại tăng độ sang trọng. Tay lái tích hợp đầy đủ các phím chức năng màu đen nổi bật.

Phía sau vô lăng, cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD 4.2 inch Supervision hiển thị sắc nét. Chìa khoá thông minh & nút Start/Stop cũng được nhà sản xuất thêm vào ở Carens bản mới. Theo nhiều đồn đoán, một điều đáng tiếc ở Kia Carens 2023 là khả năng cao chưa có phanh tay điện tử– một tính năng mà một số mẫu MPV cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross đều đã có.

Tiện nghi

Kia Carens 2024 sở hữu màn hình giải trí 10.25 inch kết hợp âm thanh 8 loa Bose cực xịn. Xe hỗ trợ đầy đủ kết nối Apple Carplay/Android Auto… Điều hoà xe loại tự động, có cửa gió riêng cho hàng ghế sau.

Ngoài ra, xe còn một số trang bị khác như: bàn gập hàng ghế sau, sạc không dây, cửa sổ trời SkyLight chỉnh điện, đèn nội thất 64 màu, rèm che nắng phía sau… Ở bản thương gia 6 chỗ, ghế ngồi bố trí thêm các tiện nghi như: bàn gấp gắn ở lưng hàng ghế đầu, ngăn đựng cốc được làm lạnh, cổng sạc 5 USB-C…

Nội thất Kia Carens
Vô lăng D-cut
Màn hình đa thông tin LCD 4.2 inch Supervision
Chìa khoá thông minh
Ghế Bọc da
Hàng ghế trước Thông gió làm mát
Hàng ghế thứ hai Gập 60:40

Trượt và ngả lưng

Gập điện

Hàng ghế thứ ba Gập 50:50

Gập và ngả lưng

Điều hoà tự động
Lọc không khí
Màn hình giải trí 10.25 inch
Âm thanh 8 loa Bose
Apple CarPlay/Android Auto
5 cổng sạc USB-C
Sạc không dây Qi
Đèn nội thất 64 màu
Rèm che nắng hàng ghế sau
Khay đựng cốc làm mát
Bàn gấp phía sau ghế
Cửa sổ trời Chỉnh điện

Thông số kỹ thuật Kia Carens 2024

Kia Carens 2024 tại Việt Nam có 3 tùy chọn động cơ bao gồm:

Xe ô tô Kia Carens có 3 tuỳ chọn động cơ:

Động cơ xăng 1.5L, 4 xi-lanh sản sinh công suất cực đại 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Hộp số sàn vô cấp. Hệ dẫn động cầu trước.

Động cơ xăng Turbo 1.4L, 4 xi-lanh sản sinh công suất tối đa 138 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 242 Nm từ 1.500 – 3.200 vòng/phút. Hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Hệ dẫn động cầu trước.

Động cơ diesel diesel 1.5L, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, kết hợp số 6 cấp.

Thông số kỹ thuật Carens
Động cơ 1.5L Xăng 1.4L Xăng Turbo
Công suất cực đại (Ps) 115 140
Mô men xoắn cực đại (Nm) 144 242
Hộp số CVT 7DCT
Dẫn động FWD FWD
3 chế độ lái Sport, Eco, Normal
Hệ thống treo trước/sau MacPherson/Đa liên kết
Phanh trước/sau Đĩa Đĩa

Đánh giá an toàn Kia Carens 2024

Hệ thống an toàn trên Kia Carens 2024 tại Ấn Độ cũng được trang bị khá ổn với hệ thống 6 túi khí cùng gói an toàn Hi-Secure Safety Package gồm các tính năng cần thiết như phanh ABS, hệ thống giám sát áp suất lốp, cảm biến trước/sau, cân bằng điện tử…

Tuy nhiên, nếu so với những mẫu xe 7 chỗ cùng phân khúc sở hữu hệ thống an toàn vượt trội như Toyota Veloz Cross hay Hyundai Stargazer thì đáng tiếc Carens ở nhiều thị trường chỉ hiện ở mức cơ bản, chưa có các tính năng an toàn chủ động.

Trang bị an toàn Carens
Túi khí 6
Phanh ABS, ESC
Cân bằng điện tử
Khởi động cơ
Kiểm soát hành trình
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc
Hệ thống giám sát áp suất lốp
Cảm biến trước/sau

Để biết thêm thông tin và trải nghiệm lái thử, bạn nên liên hệ 0901757716 Hoàng hoặc truy cập trang web chính thức của hãng.

Copyright 2024 © Webbaoloc.com